תקנון ותנאי שימוש

האתר "מה שבטוח" www.mashe.co.il  שייך לעתי להב.

השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין הבנה מלאה ולא מותנית של כל תנאי השימוש באתר כלשונם והסכים לכל התנאים.

תנאי שימוש באתר
במידה ואינכם מסכימים לתנאי מהתנאים האמורים, אתם לא רשאים לגלוש באתר.

אנו עושים מאמץ שתכני האתר יהיו מדוייקים אולם אין לראות בכל תוכן מהתכנים המוצגים באתר ייעוץ בטיחותי או אחר. אין להסתמך על נכונות המידע באתר, וכל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. כל האמור באתר אינו מהווה תחליף ליועץ בטיחות מוסמך שעבר קורס ע"י רשויות מדינת ישראל.

כל זכויות הקניין הרוחני בתכני האתר שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר להשתמש בו.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות בכל חלק מהתכנים הנ"ל בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות.

בעלי האתר זכאים להפסיק השימוש באתר לכל גולש לפי שיקול דעתם הבלעדי.

באתר עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים מובן כי מנהלי האתר אינם אחראים לתכנים של אתרים אלו ואינם שולטים בהם.
בעלי האתר זכאים להתנות את השימוש באתר ברישום משתמש ו/או במסירת פרטים מזהים של המשתמשים
אין להשתמש באתר לפעולה שעשויה להפריע או לפגוע במערכות מחשוב או כל גורם אחר כל שהן.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעלי האתר.

בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכו… תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית והם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לכל גורם לרבות גולשי האתר.

גולש שלא יעמוד בתנאי התקנון ישפה את בעלי האתר, בשל כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו בשל הפרת התקנון.
בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטים האישיים של הגולשים לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת הסכמת הגולש, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני סיכון שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה גולש באתר וקשורות בצעד המשפטי המדובר.

בעלי האתר זכאים לשנות את התקנון מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
על תקנון זה חלים דיני מדינת ישראל.

זכויות היוצרים במידע ובכל יצירה המצויים באתר זה שייכים לעתי להב אלא אם צוין אחרת.